Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на община Девня

Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на община Девня

Година: 2014

Статус: Реализирани проекти

Програма: Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013

Основни дейности по проекта:

По проекта се предвижда изпълнението на следните основни дейности

 • Управление и организация по изпълнението на проекта

 • Изготвяне тръжни документации и провеждане на процедури за избор на подизпълнители

 • Изпълнение на строително монтажни работи

 • Изпълнение на авторски и строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация

 • Доставка на оборудване и обзавеждане

 • Информация и публичност

 • Одит, отчетност и контрол

 

По проекта се предвижда изпълнението на следните специфични дейности

  • Ремонт и реконструкция на общинска сграда за нуждите на жилищно настаняване

  • Осигуряване на 33 жилища с различна площ и функционалност за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез реконструкция на съществуваща общинска сграда за жилищно настаняване (многофамилна жилищна сграда) с осигурена достъпна среда съгласно нормативните изисквани

  • Подобряване социалната интеграция, чрез повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение

  • Подобряване на качеството на жилищния фонд на градските общности за хора в неравностойно и уязвимо положение от община Девня

  • Осигуряване на достъп до здравни, образователни и социални услуги и достъп до пазара на труда за хора в неравностойно и уязвимо положение в подкрепа на социалното включване

Създаване на условия за реализация на нови социални услуги в общността

Документи: