Канят кандидати от Девня за представители в Съвета на децата

Канят кандидати от Девня за представители в Съвета на децата

21 март 2022

Община Девня получи покана за организиране и провеждане на избор на общинско ниво на членове на Съвета на децата.

Съветът на  децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политиките за децата и вземане на решения. Той включва представители на млади хора до 18 годишна възраст от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност до обменят знания, умения и ценности, и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове. Прилагането и е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимно свързани.

Желаещите да кандидатстват за членство  в съвета, могат да изпращат документи по образец /формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо/ по пощата – бул. Съединение  78 или на електронен адрес: [email protected] до 24 май 2022 г.

 Кандидатите  следва да отговарят на следните критерии:

o          Активност;

o          Креативност;

o          Толерантност;

o          Ангажираност към обща кауза;

o          Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;

o          Ориентираност към резултати;

o          Организаторски умения;

o          Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;

o          Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;

o          Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа);

o          Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:

-           Детето да е получило международна закрила;

-           Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.