Е-Услуги

Сектор "Екология, чистота"

Заявление за отсичане на дървета

Разрешение за събирането на лечебни растения

Предоставяне на съд за смет - 240 л.

Заявление за заплащане на такси битови отпадаци според броя на съдовете

Сектор "Местни данъци и такси"

Удостоверение за наличие или липса на задължения

Удостоверение за декларирани данни

Сектор "Транспорт и собственост"

Заявление за промяна на дейност по договор за наем

Заявление за издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Заявление за извършване на търговска дейност

Прекратяване на договор за наем на общински имот

Отдаване под наем на земеделски имот под 10 000 кв. м.

Разрешение за таксиметров превоз на пътници

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възтановяване на собствеността върху недвижими имоти

Регистриране на куче

Вписване в информационен масив за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти

Сектор "Устройство на територията"

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство/ Издаване на удостоверение за наличие/липса/ на строителни книжа/

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство/ Издаване на удостоверение за отстояния на търговски обект от здравни, детски и учебни заведения/

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство /Издаване на удостоверение за влязъл в сила подробен устройствен план/

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство /Издаване на удостоверение за факти от отменен кадастрален и действащи устройствени планове/

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство /Издаване на удостоверение за премахната сграда/