Проект на наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

Документ