9410 Декларация по чл. 71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Документ