Решение №693 от 29.03.2018г. на Административен съд-Варна относно Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Документ