Решение №2017 от 25.11.2018г. на Административен съд-Варна относно отмяна на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Документ