Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.

Документ