Проект на наредба за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения - общинска собственост се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на територията на Община Девня

Документ