Проект на допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

Документ