Проект на Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.

Документ