Одитен доклад на Сметната палата №0100300618 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Девня за 2017г.

Документ