Допълване програма за управление и разпореждане с общинска собственост-2

Документ