Допълване програма за управление и разпореждане с общинска собственост1-1

Документ