Допълване програма за управление и разпореждане с общинска собственост-1

Документ