Допълване програма за управление и разпореждане с общинска собственост1

Документ