Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.

Документ