Доклад, Разчет и План-сметка на очакваните приходи и разходи от такса за битови отпадъци за 2021г.

Документ