ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЕВНЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. КЪМ 31.12.2017 г.

Документ