ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЕВНЯ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020 г. КЪМ 31.12.2015 г.

Документ