Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ за 2018г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО

1

Свилен Янчев Шитов

кмет

15.05.19г.

файл декл.

2

Донка Георгиева Йорданова

зам.-кмет

15.05.19г.

файл декл.

3

Елка Илиева Драгулева

секретар

15.05.19г.

08.05.19г.

файл декл.

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА

 

4

Симеон Георгиев Георгиев

гл.архитект

14.05.19г.

файл декл.

5

Итко Сълев Илиев

Служител по сигурността на информацията

14.05.19г.

15.05.19г.

файл декл.

6

Руска Димитрова Василева

Фин. контрольор

08.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

7

Николинка Иванова Караджова

Фин. контрольор

13.05.19г.

13.05.19г.

файл декл.

8

Мария Димчева Атанасова

Гл. експерт ЧР

13.05.19г.

13.05.19г.

файл декл.

ОТДЕЛ АИПО

 

9

Петър Петров Петров

Началник отдел

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

10

Мария Светославова Петрова

Специалист правни въпроси

14.05.19г.

13.05.19г.

файл декл.

11

Светла Стоянова Борисова

Специалист деловодство

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл.

12

Елена Иванова Христова

гл. специалист ГРАО

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл.

13

Диана Парушева Иванова

Специалист ГРАО

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл.

14

Галин Иванов Господинов

Специалист ИТ

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл.

15

Анка Руменова Стратева

специалист

15.05.19г.

15.05.19г.

файл декл.

16

Станислав Иванов Кръчмаров

Специалист ВО

09.05.19г.

09.05.19г.

файл декл.

18

Женя Желязкова Радева

Техн. сътрудник

09.05.19г.

09.05.19г

файл декл.

19

Елена Атанасова Трушева

Техн. сътрудник

10.05.19г.

10.05.19г.

файл декл.

20

Станимир Митков Радев

специалист

10.05.19г.

10.05.19г.

файл декл.

21

Панайот Тодоров Павайотов

специалист

15.05.19г.

15.05.19г.

файл декл.

ЗВЕНО ЧЛ. 29 ЗМСМА

 22

Росица Велева Димитрова  Технически сътрудник ОБС Девня

10.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

ОТДЕЛ ФСМДТОКХД

 

23

Кънчо Станев Минчев

Началник отдел

15.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

24

Станка Димитрова Лазарова

ст. счетоводител

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

25

Марийка Недева Гачева

ст. счетоводител

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

26

Кремена Михайлова Антонова

счетоводител

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

27

Яница Иванова Петрова

счетоводител

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

28

Йорданка Недева Цонева

Касиер-счетоводител

14.05.19г.

08.05.19г.

файл декл.

29

Кремена Великова Ангелова

Началник сектор

14.05.19г.

08.05.19г.

файл декл.

30 Марияна Пантелеймонова Ганчева   Началник сектор

15.08.19г.

15.08.19г.

файл декл.

31

Наталия Димитрова Дрожжова

специалист

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

32

Марийка Атанасова Стоянова

специалист

14.05.19г.

08.05.19г.

файл декл.

34 Яни Николаев Георгиев  главет ексепрт

15.08.2019

15.08.2019

файл декл.

35

Живка Недялкова Недялкова

специалист

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

36

Александра Динкова Златева

специалист

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

37

Иринка Пейчева Христова

специалист

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

38

Мая Ивайлова Добрева

специалист

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл.

39

Гьонюл Мустафа Салимова

Специалист ИМ

14.05.19г.

10.05.19г.

файл декл.

СЕКТОР УТ

 

41

Галина Христова Димитрова

Началник сектор

08.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

42

Ивелина Георгиева Василева

главен експерт

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

43

Ваня Костова Георгиева

специалист

14.05.19г.

15.05.19г.

файл декл.

44

Лидия Валентинова Колева

специалист

22.05.18г.

 

файл декл.

Сектор ТС

45

Димитрина Димитрова Щерева

експерт

09.05.19г.

09.05.19г.

файл декл.

46

Радка Донкова Бончева

специалист

14.05.19г.

08.05.19г.

файл декл.

47

Севдалина Стоянова Урумова

специалист

14.05.19г.

10.05.19г.

файл декл.

48

Мирослава Любенова Стоянова

специалист

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл.

49 Савка Господинова Василева Специалист

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл.

СЕКТОР ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА; СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

 

50

Нели Атанасова Павлова

Началник сектор

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл.

51

Милена Иванова Георгиева

специалист

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

52

Николай Стоянов Корназов

гл. експерт-еколог

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл.

53

Ангел Стоилов Йорданов

инспектор

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

55 Георги Николов Димитров специалист

14.05.19г.

15.05.19г.

файл декл.

ДИРЕКТОРИ

 

56

Иван Пенев Сутев

Директор Музей на мозайките

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл.

57

Снежана Димитрова Дянкова

Директор ДЦПЛУ

10.05.19г.

10.05.19г

файл декл.

58

Лиляна Стефанова Георгиева

Директор ДГ Здравец

15.05.19г.

15.05.19г.

файл декл.

59

Радостина Манолова Георгиева

Директор ДГ Незабравка, филиал Детелина

09.05.19г.

09.05.19г.

файл декл.