Изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за изменение на УПИ II „за парк“ в кв. 5 и обособяване на нов УПИ I общ., УПИ II - 79,80,81, УПИ III - 82, УПИ IV - 83, УПИ V - 86,87 „за музей и парк“, УПИ VI - 85, УПИ VII - 84, УПИ VIII - 78 в новообразуван кв.5а, УПИ I в кв.5, изменение на УПИ II ОСП „ВиК“, кв.6 и обособяване на нов УПИ VII ОСП „ВиК“ и изменение на уличната регулация между ОТ 23 до ОТ 42, ОТ 22 и ОТ 36, ОТ 36 и ОТ 37 и образуване на нови ОТ 71,72,73,74,75,76,77 и 78 по регулационния план на кв. “Река Девня“, гр.Девня, Община Девня, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл.150 от Закон за устройство на територията.

Документи: