Одобрен проект на подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 20482.124.699 по кадастралната карта на Девня