Обявяване на проект на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ на линеен обект: „Участък от магистрален водопровод „Девня-Варна, II-ри етап, ПС Чуката - с. Припек“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Девня на основание чл. 128, ал.1 и  12 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план - парцеларен план за линеен обект: „Участък от магистрален водопровод „Девня-Варна, II-ри етап, ПС Чуката - с. Припек“, засягащ  поземлени имоти с идентификатори : 20482.198.6, 20482.198.12, 20482.248.35, 20482.248.39, 20482.248.41, 20482.248.45, 20482.248.46, 20482.248.47, 20482.248.60, 20482.248.62 по кадастралната карта на землището на гр. Девня.

 

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”/ бр.30 от 31.03.2020г./ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общината.

 

Документи: