Съобщение до МИЛЕНКА КОСЕВА ГЕОРГИЕВА, РУМЕН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ и ЯНА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА-ВЕСЕЛИНОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        Община Девня, на основание §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, съобщава на МИЛЕНКА КОСЕВА ГЕОРГИЕВА, РУМЕН  ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ и ЯНА  ГЕОРГИЕВА  АПОСТОЛОВА-ВЕСЕЛИНОВА , че е изработен проект за  изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план  за регулация и  застрояване РЗ/ за УПИ VIII-364 и УПИ  IX-364,365, кв.51  по регулационния  план  на кв.Девня, гр. Девня, с който по отношение на ПИ 20482.501.849 се отрежда  УПИ  ХХIХ - 849 с предназначение „жилищна функция“ и устройствени  показатели  за  зона  Жм (жилищна с преобладаваща малка височина): Пзастр-20÷60%(Е≤3 и Н≤10м), Кинт- 0,5÷1,2,  Позел-40÷60%   със свободно застрояване, а граничните: УПИ VII-363, УПИ ХХ-368,  УПИ ХХVII-367 и УПИ ХХV-365 по отношение на ПИ 20482.501.850, ПИ 20482.501.859,   ПИ 20482.501.860 и ПИ 20482.501.848 по кадастралната карта на гр. Девня,  се трансформират в : УПИ ХХVIII-850  , УПИ ХХХII-859,860, УПИ ХХХI-859,860 и УПИ ХХХ-848 в кв. 51 по регулационния  план  на кв.Девня, гр. Девня.

Съгласно чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от настоящото обявяване   можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта.