Приключи изпълнението по проекта изграждане на структурна комуникационна система в сградата на община Девня

                                                                                                                                   

 

Община Девня приключи изпълнението по проекта изграждане на структурна комуникационна система в сградата на община Девня.Безвъзмездното финансиране в размер на 129 166.67 лева  e осигурено по подмярка 19.2“Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие “ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

За реализация на Проекта „Изграждане на структурна комуникационна система в сградата на община Девня на 30.12.2019 г. беше сключен договор с № BG06RDNP001-19.044-0001-C01 между Община Девня и Държавен фонд „Земеделие“.

Дейностите  по проекта включваха :

  • изграждането на трасе за вход на оптичните кабели;
  • закупуване на необходимото оборудване и материали за структурно комуникационното окабеляване за сградата на община Девня;
  • полагане кабелните трасета, монтиране на крайните точки;
  • осигуряване на безжична Wireless мрежа на територията на сградата;
  • оборудване на сървърно помещение;
  • доставката на нова сървърна конфигурация;