Приключиха дейностите по саниране, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Васил Левски“ в Девня

 

Община Девня приключи изпълнението на дейностите по проекта за повишаване на енергийната ефективност, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Васил Левски“. Безвъзмездното финансиране в размер на 1 315 321,99 лева беше осигурено по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

За реализацията на Проекта „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие“ оборудване и обзавеждане с подобект: СОУ „Васил Левски“, гр. Девня, на 20.10.2017 г.беше сключен договор с № 03/07/2/0/00844/ между Общината и Държавен фонд „Земеделие“.

 

Дейностите включваха:

- СМР за повишаване на енергийната ефективност;

- доставка и монтаж на мебели;

- закупуване на мултимедийни проектори и интерактивни дъски;

- доставка на обзавеждане и оборудване, свързано с учебния процес;

 

В рамките на проекта беше извършено полагане на топлоизолация и външна минерална мазилка, а също така и хидроизолация, доставка и монтаж на осветителни тела, поставяне на гръмоотводи, поставяне на соларни колектори, бойлери за топла вода за битови нужди и други. Новото оборудване включваше освен закупуването на мултимедиен проектор, интерактивна дъска, бюра, столове, маси и друго обзавеждане, вътрешно боядисване, монтаж на PVC дограма, боядисване на стени и полагане на ламиниран паркет.