Съобщение до ЦОНКА АЛЕКСАНДРОВА ЧОЛАКОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       Община Девня, на основание  чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и  §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, съобщава на  ЦОНКА АЛЕКСАНДРОВА ЧОЛАКОВА, че е изработен проект проект  на подробен устройствен план /ПУП/ – план  за регулация и  застрояване /ПРЗ/ за ПИ 20482.501.2070 по кадастралната карта на гр. Девня, попадащ в кв.182 по регулационния план на  кв.Девня, гр. Девня, с който се отрежда  УПИ  Х-2070  с  устройствени  показатели  за  зона  Жм (жилищна с преобладаваща малка височина): Пзастр≤60%(Е≤3 и Н≤10м), Кинт- 1,2,  Позел ≥40%   със свободно застрояване.

       Съгласно чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от поставянето на настоящото съобщение /08.12.2021г включително/ могат да бъдат направени писмени възражения, предложения и искания по проекта.