9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс- чл.173, във връзка с чл.171

 

Необходими документи:

  1. Искане по образец- линк;
  2. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/

* Пълномощното се представя в оригинал за сверка от служител, приемащ искането.

 

Нормативно определен срок:

Няма нормативно регламентиран срок