9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс- чл.129

 

Необходими документи:

  1. Искане по образец- линк;
  2. Документ,  удостоверяващ обстоятелството за недължимо внесена сума;
  3. Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка за възстановяване на надвнесена сума;
  4. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/

* Всички документи се представят в оригинал за сверка от служител, приемащ искането.

 

Нормативно определен срок:

Актът за прихващане или възстановяване се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия.