Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Когато собственикът на имот няма документ и писмени доказателства за правото си на собственост или ако те не са достатъчни, нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството, в чийто район се намира недвижимият имот. Кметът на общината, района или кметството, удостоверява и дали имота е общинска собственост.

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Граждански процесуален кодекс - чл. 587, ал. 2

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Три броя молби – декларации /образец/  - заверени от сектор „Местни данъци и такси“

3. Удостоверение от сектор „Местни данъци и такси“, доказващо подадена декларация по ЗМДТ от страна на заинтересованото физическо или юридическо лице за имота – предмет на обстоятелствената проверка

4. Актуална скица на имота /оригинал/

5. Скици на сградите в имота /оригинал/

6. Нотариално заверено пълномощно /при необходимост/

7. Удостоверение за наследници /при необходимост/

8. Документ, доказващ наличие на правен интерес от извършване на административната услуга – документ за собственост, съдебни решения и др.

9. Документ за платена такса

 

Срок за предоставяне:

30 дни

Такса на административната услуга: 

20 лв.

 

Заяви услугата онлайн: