Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

 Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

    Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12       

 

Необходими документи:

  1. Искане по образец
  2. Копие на документ/и, удостоверяващ/и собствеността - прилагат се към искане за издаване на всички видове удостоверения за данъчни оценки;
  3. Попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ, в следните случаи: при настъпила и неотразена промяна в декларирани обстоятелства, при подаване на коригираща декларация по декларираните данни, при деклариране на новопридобит имот, при съдебни удостоверения;
  4. За данъчна оценка на незавършено строителство – попълнено приложение по чл. 14 от ЗМДТ и констативен протокол, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден от Община Девня. Срока на валидност на констативния протокол за степен на завършеност на строежа е не по-рано от 3 месеца преди датата на искането;
  5. За данъчна оценка на земеделски земи – попълнено приложение по чл. 14 от ЗМДТ, удостоверение за характеристики на поземления имот и скица;
  6. За данъчна оценка по чл.3 от Приложение 2- попълнено приложение по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката, съдебно удостоверение /оригинал/;
  7. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/

* Всички документи се представят в оригинал за сверка от служител, приемащ искането.

 

Такса на административната услуга: 

В срок до 5 дни -10.00 лв.

В срок до 3 дни -20.00 лв.

 

Заяви услугата онлайн тук