Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

    Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2

 

Необходими документи:

  1. Искане по образец
  2. За данъчна оценка по чл.3 от Приложение 2- попълнено приложение по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката, съдебно удостоверение /оригинал/;
  3. Копие на документ/и, удостоверяващ/и собствеността;
  4. Скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
  5. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/;

* Всички документи се представят в оригинал за сверка от служител, приемащ искането.

 

Такса на административната услуга: 

В срок до 5 дни - 10.00 лв.

В срок до 3 дни - 20.00 лв.

 

Заяви услугата онлайн тук