Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг(а) и деца

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг(а) и деца

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

чл.88 и чл.106  от Закон за гражданската регистрация. 

Необходими документи: 

  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
  2. Лична карта

Такса на административната услуга: 4.00 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Заяви услугата онлайн

Документи: