Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Издаване на удостоверение за семейно положение 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

чл.24 ал.2 и чл.106 от Закон за гражданската регистрация.

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.13 и чл.14 

Необходими документи: 

  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
  2. Лична карта

Такса на административната услуга: 4.00 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Заяви услугата онлайн

Документи: