Издаване на удостоверение за наследници

Издаване на удостоверение за наследници 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във вр. с чл.5, т.2; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.1;

Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. за изадаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Необходими документи: 

  1. Искане за издаване на удостоверение за наследници

Такса на административната услуга: 4.00 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.