Услуга 2019 Издаване на прапис-извлечение от акт за смърт-за първи път

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Процедурата се стартира след представяне на писмено съобщение или съдебно решение, пред длъжностно лице по гражданско състояние на Община Девня.

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация /ЗГР/ - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ.

Необходими документи:

  1. Лична карта на починалия
  2. Съобщение за смърт или съдебно решение

Такса на административната услуга: безплатно

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта, когато актът се съставя въз основа на съобщение за смърт;

в срок 7 дни за всички останали случай, съгласно ЗГР.

Срок на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.