Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр.второ 

Необходими документи:

  1. Лични карти на желаещите да сключат граждански брак и на свидетелите
  2. Декларации по чл.9, ал.1 от Семейния кодекс
  3. Медицински свидетелства за сключване на граждански брак

Такса на административната услуга: безплатно 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден

Срок на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.