Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.72, ал.3 във връзка с чл.70, ал.1 

Необходими документи:

  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението.
  2. Заверен препис или извлечение от съставения акт за гражданско състояние, заедно с легализиран превод на български език, заверен по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа. 
  3. Лична карта

Такса на административната услуга: без такса

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 3 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Заяви услугата онлайн

Документи: