Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име

Възстановяване и промяна на име

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

чл.19а от ЗГР

Необходими документи:

1. Заявление след нотариална заверка на подписа

2. Лична карта

Такса на административната услуга: безплатно

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 3 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Заяви услугата онлайн