Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа /обн., ДВ, бр.73 от 12.09.1958г./ - чл.3

Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.11 

Необходими документи: 

  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
  2. Лична карта

Такса на административната услуга: 10.00 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Заяви услугата онлайн

Документи: