Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане-дубликат

Издаване на удостоверение за раждане-дубликат 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.88 ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4

Необходими документи:

  1.  Искане за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
  2. Лична карта на родителите

Такса на административната услуга: 4.00 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Заяви услугата онлайн

Документи: