Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

  • Закон за гражданската регистрация-чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3, чл.106, ал.1,т.1                                                                                                                         
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.24. 

Необходими документи: 

  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
  2. Лична карта

Такса на административната услуга: 2.00 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

Документи: