Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Издаване на удостоверение за настоящ адрес 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

чл.24, чл.96 и чл.106 от Закон за гражданската регистрация.

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.23 и чл.25 

Необходими документи: 

  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
  2. Бланка за настоящ адрес
  3. Документ за собственост (други документи, доказващи собствеността) или договор за ползване на имота за жилищни нужди.
  4. Писмено съгласие на собственика, чрез декларация по образец, подадена лично пред длъжностно лице в общината или с нотариална заверка на подписа.
  5. Декларация (при живущи на семейни начала)
  6. Лични карти

Такса на административната услуга: 4.00 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Документи: