Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга :

Закон за гражданската регистрация – чл.24 ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.6

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.21 

Необходими документи:

  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
  2. Лична карта

Такса на административната услуга: 5.00 лева

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Заяви услугата онлайн

Документи: