Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга :

Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2 и

Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.12;

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.19

Необходими документи:

  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
  2. Уведомително писмо от ОД на МВР Варна или Указ за придобиване на българско гражданство от Министерство на Правосъдието.
  3. Ксерокопие на чуждестранния документ за самоличност.
  4. Документи за гражданско състояние с превод на български език.
  5. Заявление за постоянен адрес.
  6. Адресна карта за настоящ адрес.
  7. Документ за собственост (други документи, доказващи собствеността) или договор за ползване на имота за жилищни нужди.
  8. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред длъжностно лице в общината или с нотариална заверка на подписа.
  9. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник. 

Такса на административната услуга: 4.00 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Заяви услугата онлайн

Документи: