Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.1 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.2; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.18 

Необходими документи:

  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
  2. Лична карта
  3. Документ за имената различни от регистъра на населението (ако не е отразено в регистъра)

Такса на административната услуга: 2.00 лева

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Заяви услугата онлайн

Документи: