Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане-оригинал

Издаване на удостоверение за раждане 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. второ.

Необходими документи:

  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
  2. Лична карта на родителите
  3. Съобщение за раждане
  4. Акт за раждане от чужбина (при родено в чужбина дете)
  5. Съдебно решение (при осиновяване)

 

Такса на административната услуга: безплатно

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

Документи: