Участниците в Проект BG05M9OP001-2.078-0002-С01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки" получиха сертификати и удостоверения

Кметът на Община Девня Свилен Шитов връчи сертификати, удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация на преминалите успешно обучения участници в Проекта BG05M9OP001-2.078-0002-С01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки". Той се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 

 

Общата стойност на проекта е 239 979.04 лева, размерът на европейското съфинансиране е 203 982.18 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е  35 996.86 лева/15%. Периодът на изпълнение  е от 01.01.2020 – 01.01.2022 г. Общата цел е свързана с подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение на територията на община Девня, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни социални и здравни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда. Специфични цели са:

 

Специфична цел 1 "Разширяване на възможностите за предоставяне на иновативни, интегрирани и многосекторни социални и здравни услуги на хората с увреждания, зависимите лица и техните семейства"

Специфична цел 2 "Установяване на нагласите на лицата, изграждане на взаимно доверие и задоволяване по най-ефективен начин на идентифицираните потребности"

Специфична цел 3 "Подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания и и мотивиране на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, чрез предоставяне на актуална информация относно търсенето на пазара на труда, изискванията за практикуване на отделните професии и специалности, както и възможностите за обучение, квалификация и преквалификация"

Специфична цел 4 "Повишаване квалификацията на лица от целевите групи по проекта, придобиване на знания и умения, необходими за заемане на свободни работни места, за повишане адекватността им на пазара на труда и за запазване на заетостта на лица от целевите групи"

Специфична цел 5 "Разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо хората с увреждания"

 

Целеви групи: В проекта са  включени 81 лица:

25 деца, включително с увреждания и 25 родителя от техните семейства

10 лица с увреждания и техните семейства.

 

В резултат на изпълнение на дейности 3 "Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"" и 4 "Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства" 13 души от целевите групи по проекта в трудоспособна възраст- лица с увреждания, лица полагащи грижи за зависими членове на семейства,  са включени в обучения:

 

1.            Професионално обучение по специалност по първа степен

Наименование на професията: Работник в озеленяването

Код на професията: 622030

Наименование на специалността: Озеленяване и цветарство

Код на специалността: 6220301 Хорариум на обучението: 300 часа за част от професия

Брой на обучаваните лица: 10

Документ, доказващ завършеното обучение: Свидетелство за професионална квалификоция образец 3-54 на МОН .

Степен на професионална квалификация: първа

 

2.            Професионално обучение за част от професия по втора квалификационна степен Наименование на професията: Социален асистент

Код на професията: 762040

Наименование на специалността: Подпомагане на възрастни

Код на специалността: 7620402 Хорариум на обучението: 300 часа за част от професия

Брой на обучаваните лица: 3

Документ, доказващ завършеното обучение: Удостоверение Образец 3-37 на МОН за част от професията. Степен на професионална квалификация: втора

 

3.            Обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

Новите реалности в Европа и света извеждат на преден план необходимостта от създаване на високообразовани членове на гражданското общество, които да могат да прилагат знанията и уменията си в бързо развиващата се технологична среда, както и да работят ефективно в екип, съобразно с установените международни стандарти. Поради глобалните интеграционни процеси, протичащи във всички сфери на социалния, икономическия и културен живот, компютърната грамотност е от първостепенна важност в днешно време. Възможността за мобилност на работна сила и професионалната реализацията през новия век е свързана с владеенето на компютърни умения. Не случайно въвеждането на обучение по компютърна грамотност е приоритет в световен мащаб. Интензивното навлизане на информационните технологии във всички сфери на живота утвърди необходимостта от подобна грамотност в международен мащаб.

Общ брой часове: 45 часа

Хорариум на обучението: 45 часа

Брой часове по теория: 20 часа Брой часове по практика: 25 часа

Форма на обучение: дневна, присъствена

Брой на обучаваните лица: 10

 

Обучението приключва с провеждане на писмен изпит/тест и издаване на сертификат за придобиване на Ключова компетентност 4 – „Дигитална компетентност”, продължителност 45 учебни часа.

 

След приключване на професионалното обучение, обучаемите лица, успешно положили изпит,  получиха своите удостоверения.