Услуга 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 11

 

Необходими документи:

  1. Искане по образец- линк;
  2. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/;

*  Пълномощното  се представя  в оригинал за сверка от служител, приемащ искането.

 

Такса на административната услуга: 

В срок до 7 дни- БЕЗ ТАКСА- За целите на комплексното административно обслужване, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата /ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ОБЩИНИ/ с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.